Správné a bezpečné používání diamantových nástrojů

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY pro použití diamantových nástrojů

VŽDY NIKDY
 • Před montáží proveďte vizuální kontrolu kotouče na praskliny či jiné poškození.
 • Zkontrolujte pevnost upevňovacího mechanismu Vašeho stroje. Vůle upevnění může znamenat opotřebovaná ložiska či celý mechanismus.
 • Se ubezpečte, že kotouč je namontován ve správném směru rotace tak, jak je indikováno na stroji.
 • Používejte vhodný ochranný štít stroje, který pokrývá alespoň polovinu kotouče.
 • Používejte vhodné bezpečnostní pomůcky: bezpečnou obuv, rukavice, přiléhavý oděv, ochranné brýle, ochranu sluchu a hlavy, a vhodné pomůcky pro bezpečné dýchání.
 • Před zahájením jakýchkoliv řezacích operací nejprve umožněte běh kotouče naprázdno při provozních otáčkách po dobu alespoň jedné minuty.
 • Pravidelně kontrolujte kotouč během používání na zvlnění, praskliny, poškození segmentů, podřezávání a poškození hřídelového otvoru.
 • Zajistěte efektivní vodní chlazení při mokrém řezání.
 • Dodržujte pravidelné chladicí přestávky po několika minutách při suchém řezání.
 • Zabezpečte pevný úchop stroje během jakýchkoliv řezacích operací.
 • Neřezejte na sucho vyjma použití kotoučů specificky určených pro suché řezání.
 • Nepoužívejte montážní příruby, jejichž povrch není rovný a hladký.
 • Nepřekračujte maximální povolenou rychlost otáček pro daný průměr kotouče.
 • Neřezejte bez ochrany ostří kotouče.
 • Nevyvíjejte tlak do materiálu při řezání. Hmotnost stroje je dostatečná, umožněte kotouči adekvátní otáčky.
 • Nepoužívejte kotouč pro řezání materiálu jiného, než pro jaký je daný kotouč určený výrobcem.
 • Se nesnažte řezat do oblouku. Kotouč musí být používán pouze pro přímý řez.
 • Nepoužívejte kotouč na stroji jiném, než pro jaký je určen výrobcem.
 • Při řezání nestůjte ve směru shodném s rotujícím kotoučem.
 • Neřezejte stranou řezného kotouče.